Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Phòng Quản trị - Thiết bị
Thông báo
  • Về việc kiểm tra Sổ nhật ký sử dụng thiết bị tại các khoa chuyên môn định kỳ hàng tháng.
  • Về việc kiểm tra hiệu quả sử dụng thiết bị theo chương trình mục tiêu giai đoạn 2015-2020.
  • Về việc kiểm tra đột xuất sử dụng vật tư học tập trong giờ học thực hành.
  • Về việc kiểm tra 5S hằng ngày ở tất cả các đơn vị trong Trường.
Quy trình công tác
Mua sắm vật tư học tập
Mua sắm vật tư nhỏ lẻ
Sửa chữa thiết bị
Quy định - Quy chế
Quản lý tài sản
Quản lý nhà học
Phòng cháy chữa cháy
An toàn lao động
Biểu mẫu
1- GIẤY ĐỀ NGHỊ (Dùng cho các đơn vị)
1b- GIẤY ĐỀ NGHỊ (Dùng cho phòng QTTB)
2- DỰ TRÙ VẬT TƯ HỌC TẬP (Khoa-Bộ môn)
2b- DỰ TRÙ VẬT TƯ GIẢNG DẠY (Giảng viên)
Đối tác liên kết